.

از شهرداری بپرس

Card image cap

مراحل کلی پاسخ دهی به استعلام دفتر خانه ها برای نقل و انتقال كليه اماكن از قبيل مسكوني، تجاري، دفتركار كه داراي سند مالكيت مي باشد و در محدوده شهرداري واقع شده باشد جهت انتقال سند از طريق يكي از دفاتر اسناد رسمي از شهرداري منطقه مربوطه استعلام انجام مي گيرد. مراحل و شرح اقدامات :

1-مراجعه مالك به واحد شهرداری و ارائه استعلام دفترخانه

2- صدور دستور بازديد يا صدور دستور پاسخ با توجه به سوابق موجود در پرونده تبصره : در صورت بازديد طبق روال كلي اخذ نوبت بازديد، گزارش مامور فني ، بررسي گزارش توسط مسئول شهرسازي در صورت بلامانع بودن صدور دستور پاسخ ، و در صورتي كه از نظر موارد كاربري ، گذر بندي و يا تخلفات ساختماني مشكل داشته باشد مراحل خود را طي مي كند به اين صورت كه مالك بايد معرفي نامه مربوط را از شهرداري دريافت كرده و به سازمانهاي مربوطه ارائه نمايد.

3- بررسي گزارش پرونده توسط واحد محاسبات ، در صورت بلامانع بودن محاسبه عوارض 2% نقل و انتقال ( بر اساس قيمت منطقه بندي و متراژ عرصه توسط محاسب تعيين مي گردد)

4- صدور فيش توسط واحد اپراتوري محاسبات

5- پرداخت فيش عوارض 2% فيش نوسازي سال جاري در صورت تجاري و دفتر كار فيش عوارض كسب بر اساس قيمت منطقه بندي و متراژ عرصه پلاك توسط محاسب تعيين مي گردد.

6- تهيه پيش نويس پاسخ توسط قسمت تشكيل پرونده شهر سازي و تايپ آن

7- امضاء مامور بازديد ، محاسب، نوسازي، مسئول شهرسازي ، معاون مالي – اداري

8- صدور توسط دبير خانه

9- تحويل پرونده به بايگاني